ایراد محاسبه قیمت کابینت درکجاست؟

ایراد محاسبه قیمت کابینت درکجاست، یک متر طول کابینت به طور کلی شامل یک متر طول کابینت زمینی با ارتفاع ۹۰ (۹/۰ متر مربع) و یک متر طول

کابینت دیواری با ارتفاع ۷۰ ( ۷/۰ متر مربع ) می باشد. مجموع این دو برابر ۱٫۶ متر مربع است.

پس با یک تغییر کوچک در نحوه محاسبه ۶۰% قیمت به ضرر خریدار خواهد شد. با توجه به اینکه همیشه در گرفتن قیمت کابینت آشپزخانه منزل از صحت محاسبه متر طول اطمینان حاصل کنید .